Дарителска сметка

НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД
"13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ"

БАНКА ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG25STSA93000020562379

Подарък към всички дарители застраховка „ОБИЧАМ ЖИВОТА”

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

В знак на благодарност към Вас дарителите, ние от Национален дарителски фонд "13 века България" с подкрепата на нашия партньор „Евроинс Живот” Ви подаряваме застраховка „ОБИЧАМ ЖИВОТА”.

Вижте повече

за контакти

НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД
"13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ"

София 1421
кв. Лозенец
пл. Професор Васил Геров 1

Обратна връзка

С подкрепата на

Условия за ползване

/ Условия за ползване

Всяко лице, наричано по-долу за краткост "потребител", което получи достъп до уеб сайт на адрес http://www.zajivota.org, наричан по-долу за краткост "сайт", и до информацията и услугите в него, наричани по-долу за краткост "съдържание" , предлагани от Инициативния комитет на дарителската инициатива, наричан по-долу за краткост "доставчик", се съгласява и приема общите условия за ползване, посочени по-долу. Потребителят е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този сайт незабавно.

При ползването на този сайт, потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия, установени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия. Доставчикът не следва да носи отговорност, ако потребителят не е прочел и не се е запознал с настоящите условия.

Доставчикът си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

1.1 Потребителят има право да използва този сайт и информацията и материалите, съдържащи се и показвани в него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този сайт на трета страна.

1.2 Ползването на сайта е по инициатива, воля и за сметка на потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – Инициативния комитет на дарителската инициатива или трета страна (където е приложимо).

1.3 Инициативният комитет на дарителската инициатива упълномощава потребителитя да разглежда, съхранява, копира в електронен вид и отпечатва физически копия на материалите от този сайт (включително страници, документи, файлове, снимки) единствено за своя употреба с цел да получи информация.

1.4 Потребителят няма право да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), преиздава, публикува, изпраща или предава (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излага, дава под наем, продава, прехвърля, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да свързва или използва за публична или търговска цел, да разпространява по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този сайт, без предварително изрично писмено разрешение от Инициативния комитет на дарителската инициатива. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или електронна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от Инициативния комитет на дарителската инициатива.

1.5 Всяка непозволена употреба на сайта или съдържанието в него (включително, но не само изпращане или предаване на материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание, или каквито и да са други материали, които представляват или подстрекават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на Република България) е изрично забранено.

1.6 Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране (сваляне) на съдържанието в сайта, е изрично забранено.

1.7 Потребителят е длъжен да не използва сайта с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

1.8 Инициативният комитет на дарителската инициатива си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него, да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време, без предизвестие.

2. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

2.1 Цялото съдържание на този сайт се предоставя "такова, каквото е", без каквато и да е гаранция, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не само, наличие, точност, надеждност, актуалност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите и услугите за определени цели.

2.2 Доставчикът е предприел всички разумни мерки, за да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията в сайта, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това Инициативният комитет на дарителската инициатива не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в сайта.

2.3 Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, е изцяло отговорност на потребителя.

2.4 При никакви обстоятелства Инициативния комитет на дарителската инициатива няма да носи отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не само преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, разположен в него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от доставчика усилия) или на други сайтове, към които сайтът препраща, както и на други материали и информация, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато  доставчикът е бил уведомен относно вероятността за настъпване на подобни щети.

2.5 В случаите, които не са упоменати тук, отговорностите на Инициативния комитет на дарителската инициатива се ограничават до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.

2.6 Ползването на този сайт може да бъде свързано с известни разходи от страна на Потребителя, поради такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. доставчикът не следва да дължи на потребителя никакви суми по отношение на всякакви разходи във връзка с ползването на този сайт.

3. ПРЕПРАТКИ (ХИПЕРВРЪЗКИ)

3.1 Сайтът може да съдържа хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове, в този сайт не се наблюдават от доставчика и са предоставени единствено за улеснение на потребителите.

3.2 При използването на тези препратки, потребителят разбира, че напуска този сайт. Доставчикът не носи отговорност за достъпа на или чрез тези външни сайтове, както и по отношение на тях тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тези външни сайтове.

3.3. Доставчикът не следва да носи отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност, директно или индиректно, по отношение на каквито и да било загуби или щети, които са понесени или за които се твърди, че са понесени от потребител във връзка с използването или достоверността на съдържанието, продукти или услуги, налични на такива външни сайтове. Употребата на такива сайтове, препратки за които има в сайта, е изцяло отговорност на потребителя. Потребителите следва да насочат своите претенции директно към администратора или уебмастъра на въпросния външен сайт.

4. ПРЕПРАТКИ КЪМ САЙТА ОТ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ (СТРАНИЦИ)

4.1 Препратки от трети страници към сайта са допустими, при условие че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения относно възможността да поставите препратка във вашия уеб сайт към страница от този сайт, моля свържете се с Инициативния комитет на дарителската инициатива.

4.2 В случай че нарушите горното условие, правото ви да ползвате този сайт автоматично се прекратява и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени, запаметени или разпечатани материали от сайта.